Gezocht: Samen spelen projecten voor alle kinderen met én zonder handicap

Te veel kinderen met een beperking moeten elke dag alleen spelen. Samen spelen is een belangrijke manier om kinderen met- en zonder handicap elkaar te laten ontmoeten en elkaar te leren kennen. Het is de droom van Stichting het Gehandicapte Kind dat elk kind vriendjes heeft.

Steeds meer speeltuinen worden op fysiek vlak aangepast, waardoor kinderen met een beperking er ook kunnen spelen. Maar met fysieke aanpassingen alleen ben je er nog niet: een speelcultuur waarin iedereen zich welkom voelt, is essentieel. Gelukkig zijn steeds meer gemeenten en speeltuinverenigingen zich ervan bewust dat óók de sociale factor belangrijk is om kinderen bij elkaar te brengen.

Deel jij deze droom? Kom dan in actie voor een speelcultuur waarin alle kinderen kunnen meedoen! Stichting het Gehandicapte Kind geeft financiële steun aan initiatieven van organisaties, verenigingen en stichtingen die deze samenspeelcultuur bevorderen. Mogelijk komt jouw initiatief ook in aanmerking. Bekijk de criteria hieronder en meld vóór 31 maart 2023 jouw projectaanvraag aan via ons aanvragenportaal.

Samen spelen is samen leren leven 
Helaas is samen spelen in de buurt voor veel kinderen met een handicap nog geen werkelijkheid. Stichting het Gehandicapte Kind wil dat kinderen - ongeacht hun verstandelijke of lichamelijke beperking, ontwikkelingsachterstand of gedragsproblematiek - samen met andere kinderen kunnen opgroeien en samen kunnen spelen in de buurt. We willen dat alle kinderen van jongs af aan ervaren dat iedereen erbij hoort. Door samen te spelen leren kinderen vaardigheden voor het leven. Samen spelen in de buurt vormt de basis voor samen leven, met andere woorden: voor een inclusieve samenleving. 

De uitdaging: een inclusieve speelcultuur 
Kinderen met en zonder handicap groeien veelal gescheiden op. Vooroordelen rond ‘anders zijn’ bij kinderen en ouders liggen op de loer. Andersom blijkt het voor kinderen met een handicap en hun ouders vaak een (te) grote stap te zijn om naar een speelplek te gaan uit angst dat het kind toch niet kan meedoen of geen aansluiting vindt.  

Jouw project gefinancierd 
Heb jij een visie op hoe samen spelen eruit zou kunnen zien bij jou in de buurt? Heb je een goed idee dat álle kinderen samenbrengt? Stichting het Gehandicapte Kind stelt subsidie beschikbaar voor inspirerende projecten die samen spelen tussen kinderen met en zonder beperking bevorderen. Ben jij een speelplekbeheerder, oudervereniging, welzijnsorganisatie, buurtsportcoach, kinderwerker of bijvoorbeeld een opbouwwerker? Heeft jouw organisatie statuten, een KvK-uittreksel en een jaarrekening? Dan nodigen wij jou van harte uit om een projectaanvraag in te dienen. Ben jij een ouder? Kijk of je een lokale organisatie kan enthousiasmeren om aan te sluiten bij jouw idee.  

Voorbeelden: 

 • Maatjesprojecten: de Buddy Run activiteiten van Stichting Battle4Kids waar kinderen en jongeren met en zonder beperking aan elkaar worden gekoppeld en samen in een speeltuin in de buurt een parcours moeten afleggen. 
 • Richt een lokale Speeltuinbende op, die bestaat uit gezinnen en professionals die zich inzetten voor speelplezier in de buurt met regelmatige activiteiten voor álle kinderen   
 • Samenspeel evenementen (spel of sportactiviteiten, knutselmiddag): de samenspeeldagmiddag van Speel-o-Theek Tuf Tuf is een middag waar kinderen met en zonder beperking samen in een speeltuin in de buurt verschillende soorten speelgoed kunnen uittesten en samen kunnen spelen. 
 • Zondag's Klankenspel in Speeltuin de Gibraltar te Amsterdam: een interactief muziekavontuur voor álle kinderen. Gezinnen met kinderen met een beperking worden expliciet uitgenodigd om te komen, zodat ook zij de speeltuin en de kinderen uit de buurt leren kennen. 

Hoe het werkt 
Bekijk de criteria hieronder. Voldoet jouw organisatie en initiatief aan deze criteria? Dien dan jouw aanvraag in voor 31 maart 2023. Uiterlijk 4 mei ontvang je bericht of het project in aanmerking komt voor een subsidiebijdrage van maximaal €7.500. Voor het indienen van de aanvraag ontvangen wij graag de volgende stukken: 

 • Een projectplan (minimaal één, maximaal vijf A4). Het plan bevat een beschrijving van de activiteiten en verwachte resultaten; 
 • Een begroting van de verwachte kosten van het project; 
 • Statuten; 
 • KvK-uittreksel (maximaal 1 jaar oud); 
 • Meest recente jaarrekening; 
 • Kopie bankafschrift (niet ouder dan 3 maanden). 
 • De gevraagde stukken kunnen geüpload worden via ons aanvragenportaal. Via deze link kan je een account aanmaken om de aanvraag in te dienen. 

Check nu de 7 criteria! Maakt jouw project kans?  

 • De aanvraag wordt ingediend door een privaatrechtelijke rechtspersoon, dat wil zeggen jouw organisatie beschikt over statuten, KvK-uittreksel, jaarrekening en bankrekening; 
 • Het initiatief richt zich op sociale interactie tussen kinderen met en zonder beperking en speelt zich af in de eigen buurt; 
 • Het heeft een duurzaam karakter. In het plan wordt aandacht besteed aan hoe het project na dit jaar wordt of kan worden vervolgd;  
 • Kinderen met en zonder beperking en hun ouders zijn betrokken bij opzet (en uitvoer) van het plan;  
 • Het project start bij voorkeur deze lente/zomer en heeft een maximale looptijd van 1 jaar: dat wil zeggen dat het beschikbare budget binnen een jaar wordt ingezet en resultaten zijn gerapporteerd; 
 • Wanneer aanvullende financiering is vereist, is er een dekkingsplan beschikbaar; 
 • Het betreft nieuwe activiteiten of een uitbreiding op bestaande activiteiten. 

Uitgesloten zijn: 

 • Initiatieven gericht op onderzoek. 
 • Financiering voor het bedenken van activiteiten. 
 • Assistentie bij de uitvoering en/of werving van deelnemers/vrijwilligers.  

Let op: dit betreft een aanvraag specifiek gericht op de samenspeelcultuur. Wil je een aanvraag doen die ook gericht is op het fysiek toegankelijk maken van een speelplek, dan kun je terecht bij het SamenSpeelFonds.

Vragen? 
Heb je vragen over het aanvraagproces of ontbreken er bij jou documenten maar wil je toch graag een aanvraag indienen? Neem contact op met Annelotte Hilders (ahilders@gehandicaptekind.nl). Heb je een projectidee waar je graag over zou willen sparren? Neem contact op met Carlijn van der Meyden (cvandermeyden@gehandicaptekind.nl). 

Samen spelen
Cerunne20 februari 2023